نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/04/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 495,392 11.86 2,414,983 10.62 2,511,618 11.27 2,682,117 12.24
اوراق مشارکت 2,441,522 58.43 14,916,223 65.57 15,466,624 69.38 15,302,528 69.84
سپرده بانکی 1,202,617 28.78 5,051,356 22.2 3,917,830 17.57 3,545,293 16.18
وجه نقد 302 0.01 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 32,169 0.77 302,684 1.33 326,743 1.47 352,315 1.61
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 6,617 0.16 64,740 0.28 69,945 0.31 27,878 0.13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 335,542 8.03 1,912,312 8.41 2,045,272 9.17 2,186,416 9.98