نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان در تاریخ 1389/04/12 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر بندهای 3-1و9-2 امیدنامه
تاییدیه مجمع تغییر هزینه های نرم افزار
تغییر نصاب های امیدنامه صندوق
تصویب امیدنامه بدون رکن ضامن نقدشوندگی
تغییرات در خصوص تغییر بند 13 امیدنامه صندوق
هزینه درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق حکمت آشنا ایرانیان از 10 میلیون به 15 میلیون واحد
تغییرات محاسبه کارمزد مدیر صندوق
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق حکمت آشنا ایرانیان
تغییر هزینه نرم افزار و تعداد روز تضمین سرمایه گذاری
نسخه نهایی اصلاحی امیدنامه صندوق
نسخه اصلاحی امیدنامه صندوق حکمت آشنا ایرانیان
مجمع مورخ 1393.04.31 تغییرات امیدنامه ای
صورتجلسه مجمع مورخ 22/02/1394 تغییرات امیدنامه
صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق
تغییرهزینه های صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/06/15
تغییرات امیدنامه جدید و افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری
تغییر کارمزد حسابرس به سالانه مبلغ ثابت 120 میلیون ریال
تغییر سقف هزینه مجامع و نرم افزار
تایید صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق
تایید صورتجلسه تغییر حسابرس
تایید صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری
امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی به همراه تغییرات
افزودن هزینه های نظارت