نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا 900 %90.00
2 سبدگردان سهم آشنا 90 %9.00
3 مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا 10 %1.00