نصب همراه صندوق fundMobileApp

عملکرد یکساله صندوق منتهی به 92/04/20

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی, از انواع صندوق های کوچک می باشد که توانسته با مدیریت بهینه دارایی های خود در مدت یک سال ٦٨.٥٨ درصد بازدهی برای سرمایه گذاران حود به ارمغان آورد.

                    بازده صندوق         شاخص بازار
 
یک هفته اخیر   ١.٩٠       ٤.٤٣
یک ماه اخیر   ١٠.٠٠      ٢٠.٨٩
سه ماه اخیر ١٥.٥٢ ٣٥.٨٦
یکسال اخیر ٦٨/٥٨ ١١٦.٩١