نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ1400/02/29 تغییر مفاد ماده 14،19،25(اساسنامه) 1400/03/31
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ1400/02/29 تغییر بندهای 3-1و9-2 امیدنامه 1400/03/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان1399.12.27 1400/03/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان1400.03.12(تغییر هزینه) 1400/03/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان1400.03.12(تغییر متولی) 1400/03/17
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1400/03/12 1400/03/12
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان1400.02.29 1400/03/05
پاسخ اعلام شرایط موافقت با تغییر متولی و کارمزد متولی 1400/03/02
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1400/03/12 1400/03/02
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1400/02/29 1400/02/29
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1400/02/29 1400/02/28
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان99.12.23 1400/01/23
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان1400.01.21 1400/01/22
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1400/01/21 1400/01/18
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/12/27 1399/12/27
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان99.12.23 1399/12/25
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/12/23 1399/12/23
علام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/12/27 1399/12/17
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/12/23 1399/12/12
تاییدیه مجمع افزایش سقف واحد ها 1399/12/11
تاییدیه مجمع تمدید دوره فعالیت 1399/12/09
تاییدیه مجمع افزایش سقف واحد ها 1399/12/09
تاییدیه مجمع تصویب صورت های مالی 1399/12/09
تاییدیه مجمع تغییرترکیب دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز 1399/12/09
تاییدیه مجمع تغییر هزینه های نرم افزار 1399/12/09
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان (افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور) 1399/12/06
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/12/06 1399/12/06
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/12/06 1399/12/04
تاییدیه صورتجلسه مورخ 991111 مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان 1399/12/03
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/10/06 1399/10/06
اعلام برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان 1399/10/06 1399/09/26
اعلام برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان 1399/10/06 1399/09/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 99/08/24اصلاح نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 1399/08/26
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/08/24 1399/08/24
تایید صورتجلسه مورخ 99/08/07 1399/08/20
اعلام برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان 1399/08/24 1399/08/14
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 99/08/07موضوع تمدید تغییر حق الزحمه حسابرس 1399/08/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 99/08/05موضوع افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور 1399/08/10
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/08/07 1399/08/07
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/08/05 1399/08/05
اعلام برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان 1399/08/05 1399/08/03
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 99/07/28موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق 1399/07/29
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/07/28 1399/07/28
اعلام برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان 1399/08/07 1399/07/27
اعلام برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان در تاریخ 1399/07/28 1399/07/27
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 99/07/12موضوع تغییر هزینه های نرم افزار 1399/07/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 99/07/05موضوع تغییر روزنامه کثیرالانتشار و ترکیب دارندگان واحد های ممتاز 1399/07/13
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/07/12 1399/07/12
تایید صورتجلسه مورخ 99/06/15 1399/07/06
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/07/05 1399/07/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 99/06/29 موضوع اصلاح نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 1399/07/05
اعلام برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان در تاریخ 1399/07/12 1399/07/02
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/06/29 1399/06/29
اعلام برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان 1399/06/24
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 99/06/15 موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی 99/04/20 1399/06/24
اصلاحیه (اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/06/15) 1399/06/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان در تاریخ 1399/06/29 1399/06/19
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/06/15 1399/06/15
اعلام برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان 1399/06/04
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1399/05/19 1399/05/29
اسامی حاضران مجمع مورخ 99/05/19 1399/05/26
تایید صورتجلسه سه ماهه 1399/05/22
صورتجلسه مجمع تمدید دوره سه ماهه مورخ 99.05.15 1399/05/22
اسامی حاضرین مجمع مورخ 99.5.15 1399/05/19
اعلام برگزاری مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1399/05/14
آگهی دعوت به مجمع مورخ 99.05.19 1399/05/08
تایید صورتجلسه نصاب های صندوق مورخ 99.04.18 1399/05/06
صورتجلسه نصاب های صندوق مورخ 99.04.18 1399/05/06
اسامی حاضرین مجمع مورخ 99.04.18 1399/04/22
تایید صورتجلسه مورخ 99/03/21 مبنی بر تصویب اساسنامه بدون ضامن نقدشوندگی 1399/04/16
صورتجلسه مورخ 99/03/21 مبنی بر تصویب اساسنامه بدون ضامن نقدشوندگی 1399/04/16
تایید صورتجلسه مورخ 99/03/21 مبنی بر تصویب امیدنامه بدون ضامن نقدشوندگی 1399/04/16
صورتجلسه مورخ 99/03/21 مبنی بر تصویب امیدنامه بدون ضامن نقدشوندگی 1399/04/16
تایید صورتجلسه تغییرات بند اساسنامه مورخ 99.03.21 1399/04/14
صورتجلسه تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 99.03.21 1399/04/14
اسامی حاضرین مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1399/04/04
اسامی حاضرین مجامع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان 1399/03/21
اعلام برگزاری مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی 1399/03/12
اعلام برگزاری مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان در خصوص افزایش اختیارات مجمع 1399/03/12
اسامی حاضران مجمع مورخ 99.02.15 1399/02/16
اعلام برگزاری مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1399/02/15
اعلام برگزاری مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1398/12/24
اعلام تنفس مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1398/12/24
اعلام برگزاری مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1398/12/13
صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 98.10.08 1398/11/23
مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 98.10.08 1398/11/21
اسامی حاضران مجمع مورخ 98.10.08 1398/10/09
اعلامیه دعوت به مجمع صندوق 1398/10/08
تایید صورتجلسه افزایش سقف صندوق از 10 میلیون به 15 میلیون واحد 1398/10/03
صورتجلسه افزایش سقف صندوق از 10 میلیون به 15 واحد 1398/10/03
صورتجلسه مجمع امیدنامه لحاظ هزینه ارزیابی عملکرد صندوق 1398/10/03
اسامی حاضران مجمع مورخ 98.09.30 1398/10/01
اسامی حاضران مجمع مورخ 98.09.23 1398/09/24
اعلام برگزاری مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1398/09/23
اعلام برگزاری مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1398/09/23
تایید صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز 1398/07/29
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز 1398/07/29
تایید صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس صندوق 1398/07/29
صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس صندوق 1398/07/29
تایید صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 98.04.20 1398/07/29
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی منتهی به 98.04.20 1398/07/29
اعلام بلامانع بودن ثبت افزایش سقف صندوق 1398/07/10
صورتجلسه افزایش سقف صندوق 1398/07/10
اسامی حاضران مجمع مورخ 98.07.09 1398/07/10
اسامی حاضران مجمع مورخ 98.07.01 1398/07/02
صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر صندوق 1398/07/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1398/06/31
آگهی دعوت به مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1398/06/30
فهرست اسامی (اصلاحی) حاضرین مجمع مورخ 98.06.20 1398/06/24
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 98.06.20 1398/06/23
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1398/05/15
صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1398/04/09
تایید صورتجلسه انتقال واحدهای ممتاز مورخ 97.09.17 1397/10/04
صورتجلسه مجمع انتقال واحدهای ممتاز مورخ 97.09.17 1397/10/04
تایید صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس صندوق 1397/08/20
صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس مورخ 97.07.28 1397/08/20
تایید صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 97.04.20 1397/08/02
مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 97.04.20 1397/07/23
صورتجلسه تغییر مدیر ، انتقال واحدهای ممتاز، تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه 1397/03/13
تایید صورتجلسه تغییر مدیر ، انتقال واحدهای ممتاز، تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه 1397/03/13
مجمع تصویب هزینه نظارت بر صندوق 1397/01/09
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق 1396/10/30
تایید صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق 1396/10/30
تایید صورتجلسه مجمع تغییرات کارمزد 1396/09/20
صورتجلسه تغییرات کارمزد 1396/09/20
صورتجلسه تغییر نرخ سود صندوق و نحوه محاسبه نرم افزار مورخ 96.06.15 1396/08/16
تایید صورتجلسه تغییر نرخ سود صندوق و نحوه محاسبه نرم افزار مورخ 96.06.15 1396/08/16
صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 96.08.02 1396/08/16
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 96.08.02 1396/08/16
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1396/08/03
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1396/08/03
تایید صورتجلسه صاحبان امضاء مجاز صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1396/08/03
صورتجلسه صاحبان امضاء مجاز صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1396/08/03
تایید صورتجلسه تغییر هزینه های مجامع و نرم افزار 1396/04/31
صورتجلسه تغییر هزینه مجامع و نرم افزار 1396/04/31
تایید صورتجلسه تمدید و تغییر نام صندوق 1396/04/04
صورتجلسه تمدید و تغییر نام صندوق 1396/04/03
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1395/12/08
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه 1395/12/08
صورتجلسه و تاییدیه تغییرات امیدنامه و افزایش سقف مورخ 05/08/1395 1395/10/26
صورتجلسه مجمع تغییر ماهیت و تغییر ارکان صندوق مورخ 05/08/1395 1395/10/26
صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی صندوق 1395/10/22
صورتجلسه صندوق مورخ 12/03/1395 1395/08/08
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 12/03/1395 1395/08/08
تایید صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 20/04/1395 1395/08/03
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 20/04/1395 1395/08/03
صورتجلسه مجمع مورخ 12-03-1395 1395/05/24
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 20/0/04/1394 1394/07/12
صورتجلسه مجمع مورخ 22-02-1394 تغییرات امیدنامه 1394/03/04
صورتجلسه مجمع مورخ 139.06.22 تصویب صورتهای مالی 1393/10/03
صورتجلسه مجمع مورخ 139.06.22 تصویب صورتهای مالی 1393/10/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1393.07.02 صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی 1393/07/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1393.06.01 صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی 1393/06/03
صورتجلسه اصلاح شده مجمع مورخ 1393.04.31 تغییرات اساسنامه 1393/05/25
صورتجلسه اصلاح شده مجمع مورخ 1393.04.31 تغییرات امیدنامه 1393/05/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1393.04.31 تغییرات اساسنامه 1393/05/13
صورتجلسه مجمع مورخ 1393.04.31 تغییرات امیدنامه 1393/05/13
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 20/04/1392، مورخ 15/07/1392 1392/08/06
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی مورخ 08/07/1392 1392/07/15
صورتجلسه مجمع صندوق بیمه دی در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 1392/07/06
صورتجلسه مجمع انتقال واحدهای ممتاز صندوق بیمه دی 1392/05/15
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق بیمه دی 1391/08/03
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق بیمه دی 1391/07/17
صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری بیمه دی 1391/02/20
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری بیمه دی 1390/12/13
صورتجلسه مجمع فوق العاده صندوق سرمايه گذاري بيمه دي 1389/12/29
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمايه گذاري بيمه دي 1389/04/06