نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 1400/02/20 1400/02/26
گزارش عملکرد دوره مالي نه ماهه منتهي به 20 فروردین 1400 صندوق سرمايه گذاري حکمت اشنا ايرانيان 1400/02/18
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 20 فروردین 1400 صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان ( حسابرسی نشده) 1400/02/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 1400/01/20 1400/01/24
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان مورخ 1400/01/21 1400/01/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99/12/20 1399/12/26
گزارش حسابرس مستقل دوره مالي شش ماهه منتهي به 20 دی 1399 صندوق سرمايه گذاري حکمت اشنا ايرانيان 1399/12/09
گزارش عملکرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 20 دی 1399 صندوق سرمايه گذاري حکمت اشنا ايرانيان 1399/12/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99/11/20 1399/11/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99/10/20 1399/10/30
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99/09/20 1399/09/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99/08/20 1399/08/28
گزارش عملکرد دوره مالي سه ماهه منتهي به 1399/07/20 صندوق سرمايه گذاري حکمت اشنا ايرانيان 1399/08/26
صورت هاي مالي دوره مالي سه ماهه منتهي به 1399/07/20 صندوق سرمايه گذاري حکمت اشنا ايرانيان 1399/08/26
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99/07/20 1399/07/27
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99/06/20 1399/06/30
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 20 تیر ماه 1399 (حسابرسی شده) 1399/06/03
گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی برای سال مالی منتهی به 20 تیر ماه 1399 (حسابرسی شده) 1399/06/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 99.05.20 1399/05/27
گزارش عملکرد منتهی به 99/04/20 1399/05/12
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 99/04/20 1399/05/12
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99/04/20 1399/04/30
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99/03/20 1399/03/27
گزارش پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99.02.20 1399/02/27
گزارش عملکرد صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99.01.20 1399/02/17
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 99/01/20 1399/02/17
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 99/01/20 1399/01/26
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 98.12.20 1398/12/27
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 98.10.20 ( حسابرسی شده ) 1398/12/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 98/11/20 1398/11/28
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 98.10.20 ( حسابرسی نشده ) 1398/11/19
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398.10.20 1398/11/19
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 98/10/20 1398/10/23
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 97/09/20 1398/09/30
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 98/08/20 1398/08/28
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 98.07.20 1398/08/22
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 98/07/20 1398/08/22
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 98/07/20 1398/07/30
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 98/06/20 1398/06/30
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 98/04/20 1398/06/27
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 98/04/20 1398/06/27
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 98/05/20 1398/05/30
گزارش عملکرد مدیر صندوق منتهی به 98.04.20 1398/05/16
صورتهای مالی یک ساله منتهی به 98.04.20 1398/05/16
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 98/04/20 1398/04/30
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 98/03/20 1398/03/27
صورت وضعیت پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتی به 98/02/20 1398/02/30
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 1398/01/20 1398/02/18
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1398/01/20 1398/02/18
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 97/10/20 1398/02/15
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 97/10/20 1398/02/15
گزارش پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 98/01/20 1398/01/28
گزارش پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 97.12.20 1397/12/29
گزارش پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 97.11.20 1397/11/30
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397.10.20 (حسابرسی نشده) 1397/11/17
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1397.10.20 (حسابرسی نشده) 1397/11/17
گزارش پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 97.10.20 1397/10/30
گزارش پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 97.09.20 1397/09/28
گزارش پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 97.08.20 1397/08/30
گزارش عملکرد منتهی به 20 به مهر ماه 97 1397/08/15
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 20 مهر 1397 1397/08/15
صورتهای مالی اصلاحی سالانه منتهی به 97.04.20 1397/08/02
گزارش پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 97.07.20 1397/07/30
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1397/04/20 1397/07/01
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1397/06/20 1397/06/31
گزارش پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 97.05.20 1397/05/30
گزارش عملکرد منتهی به 97.04.20 1397/05/17
صورتهای مالی حسابرسی نشده یکساله منتهی به 97.04.20 1397/05/17
گزارش پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 97.04.20 1397/04/30
گزارش پرتفوی صندوق حکمت آشنا ایرانیان منتهی به 97.03.20 1397/03/28
افشای پرتفوی منتهی به 97.02.20 1397/02/30
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 97.01.20 1397/02/19
گزارش عملکرد منتهی به 97.01.20 1397/02/19
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 96.10.20 1397/02/03
افشای پرتفوی منتهی به 96.01.20 1397/01/28
افشای پرتفوی منتهی به 96.12.20 1396/12/28
افشای پرتفوی منتهی به 96.11.20 1396/11/30
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 96.10.20 (حسابرسی نشده) 1396/11/18
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 96.10.20 (حسابرسی نشده) 1396/11/18
افشای پرتفوی منتهی به 96.10.20 1396/11/10
افشای پرتفوی منتهی به 96.09.20 1396/10/19
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 96.07.20 1396/08/17
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396.07.20 1396/08/17
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96/04/20 1396/06/15
صورت های مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 96/04/20 1396/05/17
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/04/20 1396/05/17
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 20/01/1396 1396/02/17
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 20/01/1396 1396/02/17
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 20/10/95 1395/12/16
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 20/10/1395 1395/11/18
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 20/10/1395 1395/11/18
صورتهای مالی صندوق منتهی به 95.08.30 1395/11/18
صورتهای مالی اصلاح شده منتهی به 20/07/1395 1395/09/13
گزارش_عملکرد_سه_ماهه_منتهی_به_1395_07 1395/08/19
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1395.07.20 1395/08/19
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 20/04/95 1395/06/09
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 20-04-95 1395/05/17
صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 20 تیر 1395 1395/05/17
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1395.01.20 1395/02/21
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 20 فروردین 95 1395/01/21
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 1394.10.20 1394/11/18
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 20 دی ماه 1394 1394/10/26
صورت های مالی 3ماهه منتهی به 20 مهر 1394 1394/08/19
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1394.10.20 1394/08/12
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 20-07-1394 1394/07/21
صورت های مالی یکساله منتهی به 20-04-1393 حسابرسی شده 1394/06/14
صورتهای مالی یکساله منتهی به 20-04-1394 1394/05/19
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 20-04-1394 1394/05/19
صورت مالی نه ماهه منتهی به 20-01-1394 1394/04/03
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 20 فروردین 1394 1394/01/22
صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 20-10-1393 1393/12/09
صورت های مالی ششماهه منتهی به 20-10-1393 1393/11/18
گزارش عملکرد دوره شش ماهه 20 دی 1393 1393/11/14
صورت مالی سه ماهه منتهی به 20 مهر 1393 1393/08/20
صورت مالی 11 روزه منتهی به 20 تیر 1393 (اصلاحی) 1393/07/12
صورت مالی 11 ماه و 19 روز منتهی به 9 تیر 1393(اصلاحی) 1393/07/12
صورت مالی یکساله حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1393.04.20 1393/06/10
صورت های مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به 9 تیر ماه 1393 1393/06/10
صورت های مالی دوره 10روزه منتهی به 1393.04.20 1393/05/22
صورت های مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 9 تیر ماه 1393 1393/05/20
گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1393.04.09 1393/05/19
گزارش عملکرد ده روزه منتهی به 1393.04.20 1393/05/19
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 20 فروردین ماه 1393 1393/02/20
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 20 دی 92 1392/12/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 20 دی 1392 1392/11/14
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 20 مهر 1392 1392/08/08
صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به 20 تیر 1392 1392/05/29
صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 20 تیر 1392 1392/05/01
صورتهای مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 20 فروردین 1392 1392/02/09
گزارش حسابرس به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 20دی ماه91 1391/12/16
گزارش حسابرس به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 20دی ماه90 1391/11/09
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 20 مهر 1391 1391/08/03
تهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به 20 تیر 1391 1391/07/17
صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 20 تیر 1391 1391/05/14
صورتهای مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 20 فروردین 1391 1391/02/16
صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به 20 تیر 1390 1390/12/13
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 20 دی 1390 1390/11/24
١٣٨٩ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 20 مهر 1390 1390/08/03
صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 20 تیر 1390 1390/05/10
صورت مالی نه ماهه منتهی به 20 فروردین 1390 1390/02/20
صورتهای مالی ششماهه حسابرسی شده منتهی به 20 دی 1389 1389/12/22
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 20 مهر1389 1389/07/09