نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 21,672,718,314,051 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,008,857 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,038,047 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,040 ریال
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 12,964 نفر
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 21,482,427

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/04/10

مدیر صندوق:

سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا

مدیران سرمایه گذاری:

زينب حاجي زاده هريس، سجاد آسوده، مهسا مصباح

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

enamad