نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 449,256 12.05 1,944,295 9.69 2,456,899 10.73 2,390,887 10.43
اوراق مشارکت 2,133,322 57.2 13,189,189 65.74 14,363,106 62.75 14,576,658 63.59
سپرده بانکی 1,116,039 29.93 4,736,383 23.61 5,740,589 25.08 5,620,344 24.52
وجه نقد 310 0.01 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 16,109 0.43 123,215 0.61 277,664 1.21 291,052 1.27
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 14,347 0.38 68,668 0.34 50,336 0.22 42,329 0.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 297,188 7.97 1,646,819 8.21 1,892,891 8.27 1,868,866 8.15