بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 110,100 12.26 778,414 15.48 789,161 15.3 842,886 14.79
اوراق مشارکت 402,854 44.87 2,478,411 49.28 2,551,114 49.46 2,670,659 46.86
سپرده بانکی 376,676 41.95 1,719,586 34.19 1,753,981 34.01 2,127,725 37.33
وجه نقد 8 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -1,049 -0.12 52,768 1.05 63,448 1.23 58,442 1.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 65,731 7.32 419,784 8.35 421,214 8.17 464,059 8.14