گزارش عملکرد دوره ٣ماهه منتهی به ١٣٩٣.٠٧.٢٠

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ١٣٩٣.٠٧.٢٠ صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی