تغییر نام صندوق به "صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی"

بر اساس مستندات موجود در لینک خبر، نام صندوق سرمایه گذاری "مشترک بیمه دی" به "آشنای دی" تغییر یافت.