گزارش عملکرد یکساله منتهی به ١٣٩٣.٠٤.٠٩

گزارش عملکرد یکساله منتهی به ١٣٩٣.٠٤.٠٩ صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی