عملکرد یکساله صندوق منتهی به 92/04/20

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی, از انواع صندوق های کوچک می باشد که توانسته با مدیریت بهینه دارایی های خود در مدت یک سال ٦٨.٥٨ درصد بازدهی برای سرمایه گذاران حود به ارمغان آورد.

                    بازده صندوق         شاخص بازار
 
یک هفته اخیر   ١.٩٠       ٤.٤٣
یک ماه اخیر   ١٠.٠٠      ٢٠.٨٩
سه ماه اخیر ١٥.٥٢ ٣٥.٨٦
یکسال اخیر ٦٨/٥٨ ١١٦.٩١