بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان به همراه توضیحات