بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
اعلام بلامانع بودن ثبت افزایش سقف صندوق 1398/07/10
صورتجلسه افزایش سقف صندوق 1398/07/10
اسامی حاضران مجمع مورخ 98.07.09 1398/07/10
اسامی حاضران مجمع مورخ 98.07.01 1398/07/02
صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر صندوق 1398/07/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1398/06/31
آگهی دعوت به مجمع صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1398/06/30
فهرست اسامی (اصلاحی) حاضرین مجمع مورخ 98.06.20 1398/06/24
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 98.06.20 1398/06/23
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1398/05/15
صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1398/04/09
تایید صورتجلسه انتقال واحدهای ممتاز مورخ 97.09.17 1397/10/04
صورتجلسه مجمع انتقال واحدهای ممتاز مورخ 97.09.17 1397/10/04
تایید صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس صندوق 1397/08/20
صورتجلسه تغییر کارمزد حسابرس مورخ 97.07.28 1397/08/20
تایید صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 97.04.20 1397/08/02
مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 97.04.20 1397/07/23
صورتجلسه تغییر مدیر ، انتقال واحدهای ممتاز، تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه 1397/03/13
تایید صورتجلسه تغییر مدیر ، انتقال واحدهای ممتاز، تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه 1397/03/13
مجمع تصویب هزینه نظارت بر صندوق 1397/01/09
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق 1396/10/30
تایید صورتجلسه افزایش سقف واحدهای صندوق 1396/10/30
تایید صورتجلسه مجمع تغییرات کارمزد 1396/09/20
صورتجلسه تغییرات کارمزد 1396/09/20
صورتجلسه تغییر نرخ سود صندوق و نحوه محاسبه نرم افزار مورخ 96.06.15 1396/08/16
تایید صورتجلسه تغییر نرخ سود صندوق و نحوه محاسبه نرم افزار مورخ 96.06.15 1396/08/16
صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 96.08.02 1396/08/16
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 96.08.02 1396/08/16
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1396/08/03
تایید صورتجلسه تصویب صورتهای مالی صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1396/08/03
تایید صورتجلسه صاحبان امضاء مجاز صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1396/08/03
صورتجلسه صاحبان امضاء مجاز صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1396/08/03
تایید صورتجلسه تغییر هزینه های مجامع و نرم افزار 1396/04/31
صورتجلسه تغییر هزینه مجامع و نرم افزار 1396/04/31
تایید صورتجلسه تمدید و تغییر نام صندوق 1396/04/04
صورتجلسه تمدید و تغییر نام صندوق 1396/04/03
تایید صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1395/12/08
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه 1395/12/08
صورتجلسه و تاییدیه تغییرات امیدنامه و افزایش سقف مورخ 05/08/1395 1395/10/26
صورتجلسه مجمع تغییر ماهیت و تغییر ارکان صندوق مورخ 05/08/1395 1395/10/26
صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی صندوق 1395/10/22
صورتجلسه صندوق مورخ 12/03/1395 1395/08/08
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 12/03/1395 1395/08/08
تایید صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 20/04/1395 1395/08/03
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 20/04/1395 1395/08/03
صورتجلسه مجمع مورخ 12-03-1395 1395/05/24
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 20/0/04/1394 1394/07/12
صورتجلسه مجمع مورخ 22-02-1394 تغییرات امیدنامه 1394/03/04
صورتجلسه مجمع مورخ 139.06.22 تصویب صورتهای مالی 1393/10/03
صورتجلسه مجمع مورخ 139.06.22 تصویب صورتهای مالی 1393/10/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1393.07.02 صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی 1393/07/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1393.06.01 صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی 1393/06/03
صورتجلسه اصلاح شده مجمع مورخ 1393.04.31 تغییرات اساسنامه 1393/05/25
صورتجلسه اصلاح شده مجمع مورخ 1393.04.31 تغییرات امیدنامه 1393/05/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1393.04.31 تغییرات اساسنامه 1393/05/13
صورتجلسه مجمع مورخ 1393.04.31 تغییرات امیدنامه 1393/05/13
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 20/04/1392، مورخ 15/07/1392 1392/08/06
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی مورخ 08/07/1392 1392/07/15
صورتجلسه مجمع صندوق بیمه دی در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 1392/07/06
صورتجلسه مجمع انتقال واحدهای ممتاز صندوق بیمه دی 1392/05/15
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق بیمه دی 1391/08/03
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق بیمه دی 1391/07/17
صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری بیمه دی 1391/02/20
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری بیمه دی 1390/12/13
صورتجلسه مجمع فوق العاده صندوق سرمايه گذاري بيمه دي 1389/12/29
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمايه گذاري بيمه دي 1389/04/06