نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاري مجمع موسس صندوق سرمايه گذاري بيمه دي

صورتجلسه مجمع عمومي موسس
صندوق سرمايه گذاري مشترك بيمه دي
مورخ يكشنبه ٦ تيرماه ١٣٨٩

جلسه مجمع عمومي موسس صندوق سرمايه گذاري مشترك بيمه دي در ساعت ١١ صبح روز يكشنبه ٦ تيرماه ٨٩ در محل شركت بيمه دي  واقع در تهران –بلوار ميرداماد – بين نفت و مدرس- پلاك ٢٣٩ تشكيل شد.
در اجراي ماده ٣١ اساسنامه آقاي علي فتحعلي بعنوان رئيس و آقايان فريدون صفرخانلو و آقاي ياسر كارگري بعنوان ناظران و آقاي عليرضا جم بعنوان منشي مجمع تعيين و پس از تائيد رسميت جلسه توسط رئيس و ناظر ، مجمع وارد دستور شد و پس از بحث و بررسي هاي لازم به اتفاق آراء اتخاذ تصميم نمود:
الف- تصويب اساسنامه و اميدنامه
ب-اركان صندوق به شرح زير انتخاب گرديدند:
١. ضامن: شركت بيمه دي (سهامي عام)
٢. مدير: شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)
٣. متولي: موسسه حسابرسي بيات رايان
٤. حسابرس: موسسه حسابرسي ترازنما همكاران
د- شركت بيمه دي به نشاني : تهران –بلوار ميرداماد – بين نفت و مدرس- پلاك ٢٣٩  ، دارنده  صد درصد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز صندوق مذكور مي باشد. 

حاضرين:
شركت بيمه دي (سهامي عام)
موسسه حسابرسي ترازنما همكاران
شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)
 موسسه حسابرسي بيات رايان