نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارش عملکرد ٣ ماهه منتهی به ٢٠/٠٧/١٣٩١

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی که توانسته با مدیریت بهینه  ٥.٧٣ درصد بازدهی طی سه ماه از ابتدای سال مالی منتهی ٢٠/٠٤/٩١ برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورد.