نصب همراه صندوق fundMobileApp

عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به ٢٠/٠١/٩١

صندوق سرمایه گذاری بیمه دی توانسته با مدیریت بهینه دارایی های خود در مدت نه ماه ٥٤.١٧ درصد بازدهی برای سرمایه گذاران حود به ارمغان آورد.