نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان

مجامع صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان روز چهارشنبه مورخ 1399/03/21 به منظور افزودن اختیار حذف رکن ضامن نقدشوندگی به مجمع صندوق و همچنین حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق تشکیل گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل