نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نام صندوق از آینده آشنا ایرانیان به حکمت آشنا ایرانیان

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق می رساند طبق مصوبه مجوع مورخ 1396/03/30 نام صندوق از آینده آشنا ایرانیان به حکمت آشنا ایرانیان تغییر یافت .شرکت کارگزاری سهم آشنا
مدیر صندوق حکمت آشنا ایرانیان