نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم سود ٢٣.٢% صندوق منتهی به ١٥/٠٣/١٣٩٦

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق آینده آشنا ایرانیان می رساند تقسیم سود صندوق، منتهی به ١٥/٠٣/١٣٩٦در تاریخ ١٦/٠٣/١٣٩٦صورت گرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٩،٧٠٠ ریال معادل ٢٣.٢% سالانه (١.٩٧% ماهانه) به سرمایه گذاران تخصیص که تا پایان وقت اداری روز ١٧/٠٢/١٣٩٦ واریز خواهد گردید.

با تشکر
مدیر صندوق