نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم سود ٢٣.٢% صندوق منتهی به ١٥/٠٢/١٣٩٦

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق آینده آشنا ایرانیان می رساند تقسیم سود صندوق، منتهی به ١٥/٠٢/١٣٩٦در تاریخ ١٦/٠٢/١٣٩٦صورت گرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٩،٦٥٧ ریال معادل ٢٣.٢% سالانه (١.٩٦% ماهانه) به سرمایه گذاران تخصیص که تا پایان وقت اداری روز ١٧/٠٢/١٣٩٦ واریز خواهد گردید.

با تشکر
مدیر صندوق