نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم سود دور اول صندوق آینده آشنا ایرانیان

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق آینده آشنا ایرانیان می رساند تقسیم سود دور اول صندوق، منتهی به ١٥/١١/١٣٩٥ به منظور تجزیه واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ١٦/١١/١٣٩٥  صورت گرفت. لذا از کلیه سرمایه گذاران خواهشمند است نسبت به حضور در محل مدیر صندوق و دریافت گواهی سرمایه گذاری جدید اقدام نمایند.

با تشکر
مدیر صندوق