نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع تغییر در ترکیب دارایی های صندوق

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا به منظور تغییر در ترکیب داراهایی های صندوق، در تاریخ ١٤/١٠/١٣٩٥ در محل مدیر صندوق تشکیل و با حضور حاضران جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید؛

آقای شهریار شهمیری به سمت رئیس مجمع
خانم الهه کتولی به سمت ناظر مجمع (نماینده متولی)
خانم لیلا عباس محسنی به سمت ناظر مجمع ( نماینده مدیر)
خانم زهره شادکمالی به سمت دبیر مجمع