نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق آشنای دی به منظور تصویب صورتهای مالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری آشنای دی به منظور تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ٢٠/٠٤/١٣٩٥ و تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی متین خردمند به موسسه حسابرسی بهمند، در تاریخ ٢٤/٠٦/١٣٩٥ در محل مدیر صندوق تشکیل و با حضور حاضران جلسه به شرح ذیل به تصویب رسید؛

آقای مهیار دشتی بقائی به سمت رئیس مجمع
خانم الهه کتولی به سمت ناظر مجمع (نماینده متولی)
خانم لیلا عباس محسنی به سمت ناظر مجمع ( نماینده مدیر)
خانم ساناز ذبیحی طاری به طاری به سمت دبیر مجمع