نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نام صندوق به "صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی"

بر اساس مستندات موجود در لینک خبر، نام صندوق سرمایه گذاری "مشترک بیمه دی" به "آشنای دی" تغییر یافت.