نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارش عملگرد سه ماهه منتهی به ٢٠/٠٧/٩٢

عملکرد سه ماهه منهتی به ٢٠/٠٧/٩٢ صتدئق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی ١٩.٧٧ درصد بوده است