نصب همراه صندوق fundMobileApp

سرمایه گذاری صندوق مشترک بیمه دی در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ٠٢/٠٥/٩٢ که شرح آن در تارنمای صندوق اعمال شده ، مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه¬گذاری نماید.