اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/09
کل خالص ارزش دارائی ها 11,559,486,574,832 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,916 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,078,225 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,018,891 ریال
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,378,377

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/20

مدیر صندوق:

سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام)

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري، سحر باقري ، زهرا فرجي شربياني

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند

enamad